sahypa_banner

Önümler

Suw sporty üçin “Stand Up Paddle Board”

Gysga düşündiriş:

Highokary dykyzlykly EPS köpük + epoksi rezin bilen aýna süýümli mata + termoformirlenen plastmassa gabygy. SUokarky we aşaky 1oz gatlagyň gurluşy + Termoformirlenen ABS plastmassa möhür ýokarky + aşaky + demir ýol;Tagtany gaty berk, çydamly etmek üçin termifirlenen / polikarbonat ABS plastik material.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Highokary dykyzlykly EPS köpük + epoksi rezin bilen aýna süýümli mata + termoformirlenen plastmassa gabygy. SUokarky we aşaky 1oz gatlagyň gurluşy + Termoformirlenen ABS plastmassa möhür ýokarky + aşaky + demir ýol;Tagtany gaty berk, çydamly etmek üçin termifirlenen / polikarbonat ABS plastik material.

Her dürli reňkler we materiallar: Bambuk şkafy, agaç şkafy, uglerod süýümi, pürküji boýag bilen dürli reňkde düzülen, iň soňky proses ýalpyldawuk we logotipiňizi we dizaýnyňyzy bize iberip bilersiňiz, biz siziň üçin ýasap bileris.Üsti tagta tutawaçdan, pyçakdan, wilkadan, bunge torundan we 1 sany neýlon findan ybarat esbaplardan ybaratdyr. SUP tagtasy we iň möhüm pad, bambuk, uglerod süýümi we dürli materiallarda hem bar. yza çekilip bilner we talaplaryňyza görä edilip bilner, Serfboard tagtasynyň iň soňky gaplamasy köpürjik kagyz örtük + karton demirýol, burun we guýruk + karton gutyny goraýar.

Tagtalary reňk, ululyk, şekil, marka logotipiňizi goýmak talaplary ýaly takyklaşdyryň.
suw we serf, uzyn ululyklary tekiz suw gyzyklylygy üçin ajaýyp.Gaty, goşa gatlak 6oz aýna bilen, palubanyň durýan ýerini goşmak bilen möhüm ýerlerde güýçlendirilen ýamalar bilen gurlan.Bu tagtanyň esasy aýratynlygy, has ygtybarly SUP-e getirýän ýumşak paluba we relslerdir.

Haýsy tejribäňiz bar bolsa-da, bu tutuş maşgala üçin gyzykly tagta we bu tagtadaky goşmaça ses we ini ajaýyp durnuklylygy üpjün edýär, ony ýel öwüsýär. Guýrukdaky tekiz roker V bu tagta kiçi tolkunlary tutmaga mümkinçilik berýär aňsatlyk bilen öwrüliň.Tekiz suw ýa-da serf üçin ähli tegelek tagtalar ... bu tagta her zat edip biler!
Geliň, suw sportyna goşulyň we deňizdäki wagtyňyzdan lezzet alyň. Göz öňüne getirişiňizden has köp bagt bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň