sahypa_banner

Biz hakda

fabrik_ surat

Kompaniýanyň tertibi

Wuyi Gold Shark Industry Co., Ltd., Zhejiang welaýatynyň ajaýyp Wuyi şäheriniň elektron söwda senagat zolagynda ýerleşýär, ulaglary gaty amatly we 3000 inedördül metrden gowrak adaty iş ýerini öz içine alýar.
Elektrik dizaýnly Suw sporty we açyk sport görnüşleri üçin hünärmen öndüriji, şonuň üçin oňa GS ETIME hem diýilýär.10 ýyldan gowrak wagt bäri suw sporty boýunça her dürli tagta ýasamakda örän baý tejribämiz bar.Adaty tagtalar üçin Racing Board, Halas ediş Geňeşi, Kite Board, Wake Board, Balykçylyk tagtasy, ogaoga tagtasy, yzygiderli Paddle tagtasy we Surfboard öndürýäris.Elektrik önümleri üçin “Efoil Surfboard”, “Electric Fin”, “Jet Surf”, “Electric Inflatable Jet Surf” we ş.m. öndürýäris.

Müşderilerimiz öz bazarlarynda iň oňat girdeji we bäsdeşlik ukybyny gazanyp biler ýaly, önümlerimiziň hili bilen iň bäsdeşlik bahalary bar.
Örän ökde gözleg we gözleg toparymyz bar we hemişe täze önümleri ösdürýäris.Müşderileriň teklipleri bar bolsa, elmydama kämilligi yzarlaýanymyz üçin mümkin boldugyça tiz gowulaşarys.Müşderilerimizi gowulaşan harytlarymyzy we täzeliklerimizi synap görmek üçin köplenç garşylaýarys, duýgy gowy bolmasa, ýene gowulaşarys.
Şeýle hem, dizaýn topary, önümçilik topary, synag topary, QC topary, maliýe topary, satuw topary we satuwdan soňky topary bar we 100-den gowrak durnukly işgärimiz bar.Adatça ýylda bir gezek syýahat edýäris we ýylda iki gezek sergilere gatnaşýarys.

KOMPANI .A

motor_ öndürmek

synag

00044521

00044534

Bizde köp sanly ýük ekspedisiýasy bar we dünýäniň dürli künjeginden müşderilere gaty gowy iberiş çykdajylary bilen hyzmat edip bileris.
GS ETIME dünýädäki markalar bilen hyzmatdaşlyk etdi.Customöriteleşdirilen dizaýnlary we OEM hyzmatyny hödürleýäris.
CE, MSDS, UL, RoHS we UN38.3 ýaly önümlerimiz üçin köp şahadatnamalarymyz we synag hasabatlarymyz bar.
Has giňişleýin maglumat üçin Satuw toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Habaryňyzy goýuň