sahypa_banner

Önümler

Suw sporty üçin epoksi serfboard

Gysga düşündiriş:

IXPE + EPS + HDPE + Stringers kompozisiýasy boýunça serfboard. Topokarky we aşaky 2oz 6oz gurluşy;gurluşy özleşdirilip bilner we dürli reňkler we materiallar: Bambuk şkafy, agaç şkafy, uglerod süýümi, pürküji boýag bilen dürli reňk bilen bezelen we bize öz logotipiňizi we dizaýnyňyzy iberip bilersiňiz, biz siziň üçin ýasap bileris.Tagtada köp sanly esbap bar: pyçak, wilka we 1 sany neýlon fin;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

IXPE + EPS + HDPE + Stringers kompozisiýasy boýunça serfboard. Topokarky we aşaky 2oz 6oz gurluşy;gurluşy özleşdirilip bilner we dürli reňkler we materiallar: Bambuk şkafy, agaç şkafy, uglerod süýümi, pürküji boýag bilen dürli reňk bilen bezelen we bize öz logotipiňizi we dizaýnyňyzy iberip bilersiňiz, biz siziň üçin ýasap bileris.Tagtada köp sanly esbap bar: pyçak, wilka we 1 sany neýlon fin;

tagta gapagy, saýlamak üçin bökmek. surfboard tagtasynyň iň soňky gaplamasy, tagtany goramak üçin goşa karton we arassa ak kagyz, goşa köpürjikli örtük + galyň karton, gabyklary köpükli sumkalar bilen gaplaň, guýruklara goýuň, tagtalary çyzmaz ýa-da müşderileriň gaplama talaplaryna laýyklykda.Belden ýokary kömelekden başlap, çukura çenli.

Surfboard tagtalarynyň köp taraplylygy, ýaşaýan we syýahat edýän ähli şertleriňizi dolandyrmak üçin bir tagta zerur bolsa, olary ajaýyp saýlamaga öwürýär.Orta burun we çuňňur orta girelgäni görkezmek, kiçi günler we gowşak serf üçin ýeterlik ses bar.

Serf böküp barýarka yza çekiň we tagta öwrüler.Uzynlygyndan has gysga duýulýan, öňünden aýdylýan işlemegi we öndürijiligi üpjün edýän tagtany taparsyňyz.Bu kiçijik tomus tolkunlary üçin rampalaryň oýun meýdançasyna we kiçijik kwartiralara we gyzykly jam böleklerine birikýän kiçijik güýç jübüsine öwrülýär.Çyzgydaky täze konki seýilgähine gözüňizi açýar.

serf tagtamyz gowy hilli: Bizde berk hil gözegçilik ulgamy bar: köp materialy barlamak, orta gözden geçirmek, soňky gözleg.Bagtly sagadyň hemmesi bir gyra gyzykly!Epoksi tagtanyň berkligi we çydamly ýumşak dokma palubanyň peýdalary bilen ähli tegelek öndürijiligi geň galdyrýar.Önümlerimizi saýlasaňyz göwnüňizden turmaz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň