sahypa_banner

habarlar

“Efoil” surfboard sporty, her kimiň lezzet alyp bilýän tagtasydyr.Onuň aýratynlyklary maşgalalara we kärende töleglerine gaty laýyk gelýär.Sport çydamly we ygtybarly, ýöne iň esasysy, bu model efoilsurfingiň irki döwürleri üçin ajaýyp gollanma bolar.

Halaýan kölüňizde ýa-da deňiz aýlagynda hezil edip hezil etmek isleseňiz, ýahtany enjamlaşdyrmak üçin täze oýunjak gözläňizmi, “Efoil” serfboardy gysga aralyklara syýahat etmek, çagalaryňyz, dostlaryňyz bilen gezelenç etmek ýa-da tapmak üçin zerur zatlary üpjün edýär. gezelenç etmegiň täze görnüşi.“Efoil” serf tagtasy, ikisine-de laýyk we yzygiderli “Efoil” atly dört gaýyş görnüşini hödürleýär.

Ösen dizaýn we tehnologiýa
“Efoil surfboard Sport” aýak kemeri mugt görnüşi bilen gelýär.Tagtadaky rezin pad, motorly surfboard tagtasynda durmak üçin ilkinji synanyşyklara kömek edýär.Oturan ýerinde özüni ynamly duýanyňyzda, aýak gaýyşlary korpusa aňsatlyk bilen gurnalyp bilner

Dolandyryş tizligi we täze uzakdan dolandyrmak bilen deňagramlylyk
Tizlenme, tizlik, deňagramlylyk, - bularyň hemmesi uzakdan dolandyrmagyň gözegçiliginde.“Efoil” serfboard tizligiň ýokarlanmagyny we peselmegini dolandyrmak ýa-da tagtany duruzmak üçin uzakdan dolandyryşy ulanýar..Efoil Surfboard-yň beýikligini bedeniňizi ýokary ýa-da yza süýşürip sazlaň, bedeniňizi çepe ýa-da saga öwrüp, ugurlary dolandyryň.Tizlik gazanylandan soň, gidrofoil tagtany suwdan çykarmak üçin güýç sarp edýär.

Öçürmek ulgamyny öldüriň
Kill kommutator ulgamy tagtadan ýykylanda derrew motory öçürýär. Serfingde mydama çapyksuwary howpsuz saklaýar.
Umuman aýdanyňda, “Efoiling” folga suwunyň ajaýyp görnüşini aldy. El bilen dolandyrylýan uzakdan dolandyrylýan elektrik hereketlendirijisini goşdy. Efoiling adama foling duýgusyny özbaşdak başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. we suwda has köp urgy döretmek mümkinçiligini öwreniň.


Iş wagty: Apr-07-2022

Habaryňyzy goýuň