sahypa_banner

habarlar

Hemmelere salam, men Bella, satuw wekili we serfing başlangyjy.Ajaýyp we güýçli topar bolan GS ETIME GROUP-a goşulanym üçin men örän şat.
2020-nji ýylda GS ETIME halkara söwda toparyna girdim we ilkinji gezek bu hünäri söýýändigimi duýdum.Kärdeşler gaty gowy we dostlukly.Aýratynam müşderilerimiz üçin gaty köp işleýärler we örän jogapkärli.Şonuň üçin men bu ýerde olar bilen hemişe mylaýym we oňyn işleýärin.
Suw sportuny ilkinji gezek synap görmek, ilkinji gezek gaty gorkdum, sebäbi ýüzüp bilemok.Wateröne suwuň üstündäki tagtamda duranymda, özümi gaty täsin duýdum.Şeýdip, serfing, suw sportunyň ähli görnüşlerini gowy görüp başladym.
Aslynda tolkun süýşmesi ýa-da he'e nalu diýlip atlandyrylýan serfing, Gawaýi korollygynyň gadymy sportydyr.Biziň kompaniýamyz tagtalar bilen üpjün edýär.Lýuks şypahanaňyz üçin berk tagtalar, kiçijik ýerler üçin ýa-da awtoulagyňyzyň içinde çişip bolýan tagtalar gerekmi, hemmesini saklaýarys.Bizde türgenler üçin ýaryş tagtalary, tolkunçylar üçin SUP, hatda balykçylar üçin tagtalar we gün ýaşanda aňsat gezelenç etmek üçin has uly tagtalar bar.Müşderilere ýokary hilli hyzmat, ýokary hilli önümler we ösen suw arassalaýyş düşünjesi bilen üpjün etmek üçin önümimiziň hilini ýokarlandyrmak üçin kompaniýamyz “marka hili we hyzmaty” almagy dowam etdirer we müşderiler bilen umumy ösüşi dowam etdireris.
Geliň, serfing programmamyza goşulyň, ony gowy görjekdigiňize ynanýaryn, sebäbi suwda bolanymda özüme rahatlyk we täzeden birikme tapýaryn, ähli kynçylyklarym we basyşlarym uzak ýaly görünýär, meditasiýa ýaly, hakykatdanam a hakykat ... terapiýa ýaly ... SUP bejergisi.Şu wagt aňym deňizde ýüzdi, lol.
Toparymyz we önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, tanyşdyrmaga rugsat beriň.


Iş wagty: Apr-07-2022

Habaryňyzy goýuň